1. Теоретичні основи оптимізації процесів механічної обробки лезовим інструментом.
Кафедра технологія машинобудування, верстати та інструменти –
д-р т.н., проф. Залога В.О.; к.т.н. Криворучко Д.В.

1. Theoretical bases of optimization of processes of machining by an edge cutting tool.
Department of Mechanical Engineering Technology, Machine Tools and Instruments – Doctor of Technical Science, Prof.. Zaloga V.О.; Ph.D. Kryvoruchko D.V.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


2. Ефективне обладнання для герметизації швидкохідних валів насосів загальнопромислового та спеціального призначення в різних галузях: торцеві сальникові ущільнення, запірні імпульсні ущільнення.
Кафедра комп’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського –
к.т н., доц. Загорулько А. В., зав. каф. КМ ім. В. Марцинковського.

2. Effective equipment for closure of high speed shafts of pumps of general industrial and special purpose in various fields: end gland seals, locking impact seals.
Department of Computer Mechanics named after Volodymyr Martsynkovsky –
D., Associate Professor Zagorulko A. V., Head of the Department. V. Martsinkovsky KM.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


3. Розробка ефективних методів і засобів діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу роторних машин.
Кафедра комп’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського –
к.т.н., доц. Савченко Є. М., доц. каф. КМ ім. В. Марцинковського
 
3. Development of effective methods and ways of diagnostics of a technical condition and forecasting of a rotary machines resource.
Department of Computer Mechanics named after Volodymyr Martsynkovsky –
D. in Engineering, Associate Professor Savchenko E. M., Associate Professor of the Department. V. Martsinkovsky KM
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
4. Нові конструкції відцентрових гідромашин – безвальні насоси.
Кафедра комп’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського –
к.т.н., доц. Савченко Є. М., доц. каф. КМ ім. В. Марцинковського
 
4. New designs of centrifugal hydromachines - shaftless pumps.
Department of Computer Mechanics named after Volodymyr Martsynkovsky –
D. in Engineering, Associate Professor Savchenko E. M., Associate Professor of the Department. V. Martsinkovsky KM
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Шляхи зменшення масогабаритних характеристик насосів гідродинамічного типу.
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки –
к.т.н., проф. Ковальов І.О.

5. Ways of reduction of mass-overall characteristics of pumps of hydrodynamic type.
Chair of Applied Hydroaeromechanics –
Ph.D., Prof. Kovalyov І.О.


6. Дослідження та розробка гідродинамічних насосів і приводів нового покоління (в т.ч. для перекачування газорідинних та інших гідросумішей).
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки –
к.т.н., проф. Євтушенко А.О.

6. Research and design of hydrodynamic pumps and drives of new generation (including those for pumping gas-liquid and other hydromixtures).
Chair of Applied Hydroaeromechanics.
Ph.D., Prof. Yevtushenko А.О.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


7. Дослідження та розробка газових турбін вихрового та струменево-реактивного типів для енергозберігаючих технологій.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Ванєєв С.М.

7. Research and design of gas turbines of whirlwind and current-reactive type for energy-saving technologies.
Chair of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Vanjeyev S.М.


8. Теплові насоси та установки: дослідження, проектування, термоекономічні розрахунки енергозбереження.
Кафедра технічної теплофізики –
 
8. Heat pumps and plants: research, design, thermo-economic calculations of energy saving.
Chair of Technical Thermal Physics –

9. Дослідження, розробка та проектування рідинно-кільцевих вакуумних насосів, компресорів та багатоступінчастих установок.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Арсеньєв В.М.; к. т.н., доц. Вертепов Ю.М.

9. Research, development and design of liquid circular vacuum pumps, compressors and multistage plants.
Chair of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Arsenyev V.М.; Ph.D., Associate Professor Vertepov Y.М.


10. Розробка струминного знижуючого термотрансформатора для систем ефективного теплопостачання комунальних господарств України.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Арсеньєв В.М.;    к.т.н., доц. Ванєєв С.М.

10. The development jet lowering thermotransfomer for systems of an effective heat supply of municipal enterprises of Ukraine.
Department of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Arsenyev V.
М.;Ph.D., Associate Professor Vanyeyev S.М.


11. Дослідження робочих процесів відцентрових компресорів.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. 
Калінкевич М.В.

11. Research of Working Processes of Centrifugal Compressors.
Department of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor, an Associate Member of the International Academy of Refrigeration Kalinkevych M.


12. Розробка високоефективного масоочисного обладнання і прогресивних технологій для хімічних виробництв і охорони навколишнього середовища.
Кафедра екології та природозахисних технологій–
д-р т.н., проф. Пляцук Л.Д.

12. Development of highly effective mass-cleansing equipment and progressive technologies for chemical productions and preservation of the environment.
Department of Ecology and Environmental Technologies –
Doctor of Technical Science, Prof. Plyatsuk L.D.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


13. Розробка обладнання для гранулювання азотних та комплексних мінеральних добрив на їх основі.
Кафедра хімічної інженерії –
д-р т.н., проф. Склабінський В.І.

13. Development of equipment for granulation of nitrogen and complex mineral fertilizers on their basis.
Department of Chemical Engineering–
Doctor of Technical Science, Prof. Sklabinsjkiy V.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


14. Теоретичні основи і дослідження тепло- і масообмінних процесів хімічних і нафтопереробних виробництв та розробка обладнання для одержання гранульованих добрив.
Кафедра хімічної інженерії –
д-р т.н., проф. Склабінський В.І.

14. Theoretical basis, development and research of heat- and mass-exchange processes of chemical and oil-processing productions and equipment for receipt of granulated fertilizers.
Department of Chemical Engineering–
Doctor of Technical Science, Prof. Sklabinsjkiy V.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]