1. Теоретичні основи оптимізації процесів механічної обробки лезовим інструментом.
Кафедра металорізальних верстатів та інструментів –
д-р т.н., проф. Залога В.О.; к.т.н. Криворучко Д.В.

1. Теоретические основы оптимизации процессов механической обработки лезвийным инструментом.
Кафедра металлорежущих станков и инструментов –
д-р т.н., проф. Залога В.А.; к.т.н. Криворучко Д.В.

1. Theoretical bases of optimization of processes of machining by an edge cutting tool.
Chair of Metal-Cutting Machines and Tools –
Doctor of Technical Science, Prof.. Zaloga V.О.; Ph.D. Kryvoruchko D.V.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Ефективне обладнання для герметизації швидкохідних валів насосів загальнопромислового та спеціального призначення в різних галузях: торцеві сальникові ущільнення, запірні імпульсні ущільнення.
Кафедра загальної механіки і динаміки машин –
д-р т.н., проф. Марцинковський В.А.

2. Эффективное оборудование для герметизации быстроходных валов насосов общепромышленного и специального предназначения в разных областях: торцевые сальниковые уплотнения, запорные импульсные уплотнения.
Кафедра общей механики и динамики машин –
д-р т.н., проф. Марцинковский В.А.

2. Effective equipment for closure of high speed shafts of pumps of general industrial and special purpose in various fields: end gland seals, locking impact seals.
Chair of General Mechanics and Dynamics of Machines –
Doctor of Technical Science, Prof. Martsynkovskiy V.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Розробка ефективних методів і засобів діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу роторних машин.
Кафедра загальної механіки і динаміки машин –
д-р т.н., проф. Марцинковський В.А.
3. Разработка эффективных методов и способов диагностики технического состояния и прогнозирование ресурсов роторных машин.
Кафедра общей механики и динамики машин –
д-р т.н., проф. Марцинковский В.А.
3. Development of effective methods and ways of diagnostics of a technical condition and forecasting of a rotary machines resource.
Chair of General Mechanics and Dynamics of Machines –
Doctor of Technical Science, Prof. Martsynkovskiy V.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4. Нові конструкції відцентрових гідромашин – безвальні насоси.
Кафедра загальної механіки і динаміки машин –
д-р т.н., проф. Марцинковський В.А.
4. Новые конструкции гидромашин – безвальные насосы.
Кафедра общей механики и динамики машин –
д-р т.н., проф. Марцинковский В.А.
4. New designs of centrifugal hydromachines - shaftless pumps.
Chair of General Mechanics and Dynamics of Machines –
Doctor of Technical Science, Prof. Martsynkovskiy V.А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Шляхи зменшення масогабаритних характеристик насосів гідродинамічного типу.
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки –
к.т.н., проф. Ковальов І.О.

5. Пути уменьшения массогабаритных характеристик насосов гидродинамического типа.
Кафедра прикладной гидроаэромеханики –
к.т.н., проф. Ковальов И.А.

5. Ways of reduction of mass-overall characteristics of pumps of hydrodynamic type.
Chair of Applied Hydroaeromechanics –
Ph.D., Prof. Kovalyov І.О.

6. Дослідження та розробка гідродинамічних насосів і приводів нового покоління (в т.ч. для перекачування газорідинних та інших гідросумішей).
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки –
к.т.н., проф. Євтушенко А.О.

6. Исследование и разработка гидродинамических насосов и приводов нового поколения (в т.ч. для перекачивания газожидкостных и других гидросмесей).
Кафедра прикладной гидроаэромеханики –
к.т.н., проф. Евтушенко А.А.

6. Research and design of hydrodynamic pumps and drives of new generation (including those for pumping gas-liquid and other hydromixtures).
Chair of Applied Hydroaeromechanics.
Ph.D., Prof. Yevtushenko А.О.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Дослідження та розробка газових турбін вихрового та струменево-реактивного типів для енергозберігаючих технологій.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Ванєєв С.М.

7. Исследование и разработка газовых турбин вихревого и струйно-реактивного типа для энергосберегающих технологий.
Кафедра технической теплофизики –
к.т.н., доц. Ванеев С.М.

7. Research and design of gas turbines of whirlwind and current-reactive type for energy-saving technologies.
Chair of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Vanjeyev S.М.

8. Теплові насоси та установки: дослідження, проектування, термоекономічні розрахунки енергозбереження.
Кафедра технічної теплофізики –
8. Тепловые насосы и установки: исследование, проектирование, термоэкономические расчеты энергосбережения.
Кафедра технической теплофизики –
8. Heat pumps and plants: research, design, thermo-economic calculations of energy saving.
Chair of Technical Thermal Physics –

9. Дослідження, розробка та проектування рідинно-кільцевих вакуумних насосів, компресорів та багатоступінчастих установок.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Арсеньєв В.М.; к. т.н., доц. Вертепов Ю.М.

9. Исследование, разработка и проектирование жидкостно-кольцевых вакуумных насосов, компрессоров и многоступенчатых установок.
Кафедра технической теплофизики –
к.т.н., доц. Арсеньев В.М.; к. т.н., доц. Вертепов Ю.М.

9. Research, development and design of liquid circular vacuum pumps, compressors and multistage plants.
Chair of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Arsenyev V.М.; Ph.D., Associate Professor Vertepov Y.М.

 

10. Розробка струминного знижуючого термотрансформатора для систем ефективного теплопостачання комунальних господарств України.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. Арсеньєв В.М.;    к.т.н., доц. Ванєєв С.М.

10. Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины.
Кафедра технической теплофизики –
к.т.н., доц. Арсеньев В.М.; 
к. т.н., доц.;    к.т.н., доц. ВанеевС.

10. The development jet lowering thermotransfomer for systems of an effective heat supply of municipal enterprises of Ukraine.
Department of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor Arsenyev V.
М.;Ph.D., Associate Professor Vanyeyev S.М.

 

11. Дослідження робочих процесів відцентрових компресорів.
Кафедра технічної теплофізики –
к.т.н., доц. 
Калінкевич М.В.

11. Исследования рабочих процессов центробежных компрессоров.
Кафедра технической теплофизики –
к.т.н., доц. 
Калинкевич Н.В.

11. Research of Working Processes of Centrifugal Compressors.
Department of Technical Thermal Physics –
Ph.D., Associate Professor, an Associate Member of the International Academy of Refrigeration Kalinkevych M.

12. Розробка високоефективного масоочисного обладнання і прогресивних технологій для хімічних виробництв і охорони навколишнього середовища.
Кафедра прикладної екології –
д-р т.н., проф. Пляцук Л.Д.

12. Разработка высокоэффективного массоочистного оборудования и прогрессивных технологий для химических производств и охраны окружающей среды.
Кафедра прикладной экологии –
д-р т.н., проф. Пляцук Л.Д.

12. Development of highly effective mass-cleansing equipment and progressive technologies for chemical productions and preservation of the environment.
Chair of Applied Ecology –
Doctor of Technical Science, Prof. Plyatsuk L.D.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

13. Розробка обладнання для гранулювання азотних та комплексних мінеральних добрив на їх основі.
Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв –
д-р т.н., проф. Склабінський В.І.

13. Разработка оборудования для гранулированных азотных и комплексных минеральных удобрений на их основе.
Кафедра процессов и оборудования химических и нефтеперерабатывающих производств –
д-р т.н., проф. Склабинский В.И.

13. Development of equipment for granulation of nitrogen and complex mineral fertilizers on their basis.
Chair of Processes of the Equipment of Chemical and Oil-Processing Productions –
Doctor of Technical Science, Prof. Sklabinsjkiy V.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

14. Теоретичні основи і дослідження тепло- і масообмінних процесів хімічних і нафтопереробних виробництв та розробка обладнання для одержання гранульованих добрив.
Кафедра процесів обладнання хімічного та нафтопереробного виробництв –
д-р т.н., проф. Склабінський В.І.

14. Теоретические основы и исследование тепло- и массообменных процессов химических и нефтехимических производств и разработка оборудования для получения гранулированных удобрений.
Кафедра процессов оборудования химического и нефтеперерабатывающего производств –
д-р т.н., проф. Склабинский В.И.

14. Theoretical basis, development and research of heat- and mass-exchange processes of chemical and oil-processing productions and equipment for receipt of granulated fertilizers.
Chair of Processes of the Equipment of Chemical and Oil-Processing Productions –
Doctor of Technical Science, Prof. Sklabinsjkiy V.І.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]