Кафедрa "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ)" Друк
Написав Александр Ляпощенко   
Вівторок, 15 травня 2012, 00:00

Склабiнський В.I.

Завідувач кафедрою - Склабінський Всеволод Іванович
Вчений ступінь та звання: д.т.н., професор .

Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв:

 • бакалавр за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" (фахове спрямування "Обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв ") з терміном навчання 4 роки;
 • спецiалiст (інженер-механік) зі спеціальності 7.05050315 "Обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв" з терміном навчання 5 років (денна форма) та 6 років (заочна форма);
 • магістр зi спецiальності 8.05050315 "Обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв".

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною  та дистанційною формами навчання за такими спеціалізаціями:

 • 05050315.01 – "Машини та апарати хiмiчних виробництв";
 • 05050315.02 – "Машини та апарати нафтогазопереробних виробництв";
 • 05050315.03 – "Хiмiчне машинобудування та апаратобудування".

            Після отримання вищої освіти кращі випускники можуть продовжити навчання у аспірантурі СумДУ за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології. У 2012 р. для підготовки фахівців вищої кваліфікації на кафедрі відкрито докторантуру за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології.         

            Фахівець з хімічної техніки порівняно з фахівцем загального машинобудування має більш глибокі знання з неорганічної та фізичної хімії, знає теорію процесів і апаратів хімічних виробництв, принцип роботи та конструкцію апаратів, машин і установок, володіє методами комп'ютерних розрахунків, уміє конструювати i розраховувати хімічну техніку, експлуатувати машини, установки та агрегати хімічних, харчових, газо- та нафтопереробних виробництв.

            Фахівці - випускники кафедри переважно працюють на хімічних та газо-, нафтопереробних виробництвах, машинобудівних заводах, а також на різних споріднених підприємствах на посадах майстрів, механіків цехів, провідних та головних спеціалістів. Крім того, випускники працюють в конструкторських бюро та в науково-дослідних закладах.

Штат кафедри

На кафедрі працюють 9 викладачів: 2 професори, 1 д.т.н, 7 к.т.н.

Науково-дослідна робота

Наукові напрямки кафедри:

 • гiдродинамiка та масообмiн у процесах з використанням вихрових течiй, дослiдження та впровадження у виробництво апаратiв з використанням вихрових течiй;
 • процеси та обладнання нафтогазової промисловості, зокрема вдосконалення технології сепарації газоконденсатних та водонафтових сумішей, розробка та впровадження високоефективних інерційно-фільтруючих газосепараторів, крапле- та тумановловлювачів;
 • техніка та технології одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
 • розробка динамічних насосів для перекачування соків, сиропів, водяних сумішей, а також різних гідросумішей, що містять у своєму складі тверді домішки великих розмірів;
 • розробка енергозберігаючих процесів та апаратів з активними аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів.
Наукові розробки кафедри:

 

Вихровий розпилюючий протитечійний масообмінний апарат

Газосепаратори інерційно-фільтруючого типу

Грануляція

Перелік держбюджетних тематик (на 2010-2014 рр.):

 1. «Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками» (держ. реєстрація №0110U002632). Керівник: д.т.н., проф. Склабінський В.І. Виконавці: к.т.н., ст.викл. Артюхов А.Є., к.т.н., доц. Яхненко С.М., к.т.н., доц. Ляпощенко О.О., ас. Логвин А.В.
 2. «Розробка та дослідження високоефективних апаратів для процесів масообміну, кристалізації та класифікації» (держ. реєстрація №0110U001953). Керівник: к.т.н., проф. Стороженко В.Я. Виконавці: к.т.н., доц. Якушко С.І., к.т.н., доц. Юхименко М.П.,к.т.н., доц. Михайловський Я.Е., ас. Смирнов В.А.

Навчальний процес. Навчально-методичні матеріали

 1. Експлуатація та обслуговування машин
 2. Процеси та апарати хімічних виробництв
 3. Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних і нафтопереробних вироб-ництв
 4. Технологічні основи хімічних виробництв
 5. Технологічні основи нафто- і газопереробки
 6. Технологічні основи хімічного машино- і апаратобудування
 7. Машини та апарати хімічних виробництв
 8. Основи інженерних розрахунків та проектування в хімічному машино- та апаратобуду-ванні
 9. Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання
 10. Обладнання хімічних виробництв
 11. Обладнання нафтопереробних виробництв
 12. Технологія та обладнання підприємств хімічного і нафтового машинобудування
 13. Проектування хімічних виробництв і основи САПР
 14. Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів
 15. Процеси та обладнання газорозділюючих установок
 16. Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних і нафтопереробних виробництв
 17. Обладнання котельно-зварювальних цехів
 18. Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв
 19. Технологічні лінії та комплекси нафто- і газопереробних виробництв
 20. Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв

Підручники, навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб.  — Суми : АЛАН-ЕКС, 2003. — 232 с. - (Гриф МОН).
 2. Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : Навч. посібник. - Суми : Університетська книга, 2006. - 260 с. - ( Гриф МОН).
 3. Врагов А.П. Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : Університетська книга, 2007. - 284 с. - ( Гриф МОН).
 4. Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2008. - 170 с. - ( Гриф МОН).
 5. Стороженко В. Я. Реактори об'ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання): навч. посіб. / В. Я. Стороженко, В. А. Смирнов. — Суми : СумДУ, 2011. — 283 с. - (Гриф МОН).
 6. Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки: навчальний посібник / В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с., - (Гриф МОН).
СумДУ

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних НТК в багатьох країнах світу: Росії, Білорусі, Болгарії, Індії та інших.

На кафедрі в аспірантурі навчаються 3 іноземних студенти:

 • Аль Хайят Мохаммед Надим Касим
 • Мохаммед Абдулла
 • Аль Раммахі Мустафа Маккі Мохаммедалі.

Виконана госпдоговірна тематика, згідно якої проводиться поставка грануляційного та массобмінного обладнання до республіки Куба.

Лабораторії, навчальні центри кафедри

Кафедра забезпечує викладання 20 дисціплін:

детальніше >>

 

 

Для проведення наукових робіт кафедра має широкі можливості:

Наукові напрямки, що розвиваються на кафедрі

 • процеси та обладнання хімічних нафтопереробних виробництв, комп’ютерні розрахунки i конструювання хiмiчної техніки;
 • теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації газоконденсатних та водонафтових сумішей, розробка та впровадження високоефективних інерційно-фільтруючих газосепараторів, крапле- та тумановловлювачів;
 • контактні пристрої для проведення масообмінних процесів ;
 • техніка та технології одержання та використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
 • розробка динамічних насосів для перекачування соків, сиропів, водяних сумішей, а також різних гідросумішей, що містять у своєму складі тверді домішки великих розмірів;
 • розробка енергозберігаючих процесів та апаратів з активними аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
 • вихрові тепломасообмінні пристрої.

На кафедрі активно застосовуються інтегровані технології автоматизованого проектування з застосуванням сучасних CAD/CAM/CAE-систем у комп’ютерному моделюванні, конструюванні та дизайні основного технологічного обладнання установок хімічних та нафтогазопереробних виробництв. Саме тут навчаються визнані на України та далеко за її межами «АСи комп’ютерного 3D-моделювання».

Три роки поспіль зайняте перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Нафтова та газова промисловість» (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2010-2012 рр.) свідчить про високий потенціал СумДУ і про можливості кафедри ПОХНВ факультету ТеСЕТ готувати висококваліфікованих фахівців для нафтогазопереробної галузі промисловості.

Ми завжди раді знайомству з новими людьми, зацікавлені в налагодженні дружніх та взаємовигідних звязків, пропонуємо наші наукові розробки і сподіваємося, що вони зустрінуть реальну зацікавленність потенційних партнерів.

Кафедра ПОХНВ готова до зустрічі з партнерами і сподівається на плідну співпрацю!

Адреса

40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,

Сумський державний університет, 

факультет технічних систем та енергоефективних технологій,

кафедра “Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв”,

http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

тел. (0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;           тел./факс (0542)33-40-58, 33-71-42.

Ми  та , приєднуйся! 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 19 серпня 2013, 23:16