101 Екологія

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовищ

Студенти навчаються:

 • здійснювати оцінку, контроль та прогнозування якості навколишнього середовища;
 • аналізувати причини погіршення стану довкілля;
 • розробляти проекти регулювання антропогенного впливу;
 • застосовувати знання екологічного та природоохоронного законодавства;
 • проводити науково-дослідні роботи в області захисту навколишнього середовища та ресурсозберігаючих технологій;
 • створювати базу даних екологічного моніторингу.

Випускники успішно працюють:

 • фахівцями відділів охорони навколишнього середовища державних адміністрацій і міських органів самоврядування;
 • інженерами та керівниками організацій, що контролюють стан довкілля;
 • інженерами та керівниками конструкторських, проектних і експертних організацій;
 • фахівцями науково-дослідних установ;
 • фахівцями відділів охорони навколишнього середовища підприємств різних галузей промисловості;
 • системними аналітиками-екологами тощо.

 

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма 

 

102 Хімія

Освітня програма: Прикладна хімія

Переваги навчання в СумДУ:

 • баланс теоретичних та практичних знань з основ хімії;
 • поєднання загальновідомих наукових результатів із урахуванням сучасного стану хімії та її прикладних завдань;
 • у навчанні активно використовуються сучасні, унікальні, нестандартні методи навчання;
 • підготовка до різних професій на промисловому виробництві: інженер, технолог, фахівець з контролю якості (аналітик) тощо;
 • перший в Сумській області набір на підготовку фахівців-хіміків.

Перспективи працевлаштування:

КИМ:

 • хімік-лаборант;
 • хімік-аналітик;
 • менеджер з продажу хімічної продукції;
 • аудитор з якості виробництв фармацевтичної, хімічної та харчової промисловості;
 • інспектор з контролю.

ДЕ:

 • науково-дослідні інститути;
 • лабораторії підприємств усіх галузей народного господарства;
 • криміналістичні та медичні лабораторії;
 • лабораторії контролю якості на харчових та хімічних підприємствах;
 • фармацевтичні заводи.

Бакалаврська програма

 

131 Прикладна механіка

Освітня програма: Технології машинобудування

Студенти навчаються:

 • аналізувати існуючі та проектувати нові технологічні процеси механічної обробки деталей з використанням сучасних систем CAD/CAM/CAE (AutoCAD, DELCAM, ANSYS, SolidWorks, КОМПАС та інші);
 • проводити дослідження щодо вдосконалення технологічних процесів механічної обробки та складання машин із метою підвищення якості виробів, продуктивності праці та зниження собівартості виробництва;
 • розробляти технічні завдання на проектування і модернізацію технологічного устаткування та оснащення;
 • організовувати виробництво на основі теоретичних знань і практичних навичок;
 • забезпечувати якість продукції, її конкурентоспроможність тощо.

Випускники успішно працюють:

 • на престижних посадах державних та приватних підприємств
  і установ різних галузей промисловості;
 • у науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
 • на підприємствах малого і середнього бізнесу в якості: інженер-конструктора (механіка); інженер-механіка; інженер-технолога;
  інженера з інструменту, з комплектування обладнання, з механізації та автоматизації виробничих процесів, з механізації трудомістких процесів;
 • на посадах інструкторів виробничого навчання, відділів управління якістю та технічного контролю виробництва.

 

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма 

 

Освітня програма: Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Переваги навчання в СумДУ:

 • класична інженерна освіта, яка завжди була і буде актуальною у світі;
 • глибокі знання гідроаеромеханіки і сучасних IT-технологій (AutoCAD, Компас, MathCAD, ANSYS тощо);
 • можливість працювати у будь-яких машинобудівних, енергетичних та гідротранспортних підприємствах;
 • проектувати та експлуатувати авіакосмічні, глибоководні та надводні гідросистеми, нафтовидобувні та переробні комплекси;
 • створювати системи гідроприводу та автоматики, сучасні технології та програмні продукти для розрахунку і проектування гідравлічних та пневматичних систем.

Випускники успішно працюють:

 • на машинобудівних підприємствах;
 • на енергогенеруючих підприємствах;
 • в комунальних підприємствах, діяльність яких пов’язана  з  виробничо-технологічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською та дослідницькою роботою в галузі створення та експлуатації гідравлічних і пневматичних машин, гідроприводу та гідропневмоавтоматики.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма 

 

Освітня програма: Комп’ютерний інжиніринг в механіці

Студенти вивчають:

 • конструкції і принципи роботи та фізичні процеси в механічних системах;
 • комп’ютерне 3D проектування та моделювання (CAD/CAE);
 • сучасні мови програмування (Python, Visual Fortran);

системи комп’ютерної математики і програми збору та обробки інформації (Mathcad, Matlab).

Перспективи працевлаштування:

 • фахівець з комп'ютерного інжинірингу (розробка, виробництво і супровід виробів протягом усього життєвого циклу з використанням комп'ютерних технологій САD / САM / САE та PLM);
 • фахівець з експлуатації насосного, компресорного та енергетичного устаткування;
 • інженер-проєктувальник різного профілю (робота з сучасними програмними комплексами з проектування, моделювання та розрахунку на міцність виробів);
 • програміст в IT-компаніях;
 • фахівець з 3D-друку.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма 

 

132 Матеріалознавство

Освітня програма: Прикладне матеріалознавство

Студенти навчаються:

 • маркетингу та менеджменту матеріалів і технологій;
 • аналізувати та розробляти технологічні процеси із застосуванням комп’ютерного моделювання;
 • основам дизайну різних матеріалів;
 • розробці нанотехнологій і технологій нанообєктів, технології металів і сплавів;
 • інформаційним технологіям в матеріалознавстві,
 • комп’ютерним технологіям управління структурою і властивостями матеріалів,
 • моделюванню технологічних процесів отримання матеріалів;
 • сучасним методам структурних досліджень та контролю якост

Перспективи працевлаштування:

 • інженер-дослідник новітніх матеріалів і технологій;
 • технолог зварювальних матеріалів і виробництва;
 • технолог з рециклінгу матеріалів;
 • технолог тривимірного друку (адитивних технологій);
 • технолог переробки полімерів і композиційних матеріалів;
 • начальник відділу контролю якості матеріалів;
 • технолог ливарного виробництва, дільниці обробки тиском;
 • експерти митної справи з технологій та матеріалів;
 • начальник лабораторії, завідувач виробництвом, науковий співробітник.

 

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма / Аспірантура

 

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма: Металорізальні верстати та системи

Студенти навчаються:

 • конструюванню, технологічній підготовці, експлуатації та ремонту прогресивних верстатних комплексів та систем їх оснащення;
 • проектуванню верстатного устаткування та автоматизованих комплексів машинобудівного виробництва;
 • розробці технологічних систем дизайну з використанням систем автоматизованого проектування та технологій доповненої реальності;
 • програмуванню систем керування оброблювальними комплексами;
 • розробці технологічних процесів виготовлення, складання та випробування

Перспективи працевлаштування:

 • інженерами-конструкторами та інженерами-технологами;
 • науковими співробітниками;
 • директорами підприємств та керівниками державних структур;
 • керівниками та фахівцями у різних галузях промисловості:

машинобудівної, приладобудівної, транспортної, електронної, авіакосмічної та інших галузей економіки, де на практиці застосовують сучасні знання з мехатроніки.

 Бакалаврська програма / Магістерськіа програма

 

Освітня програма: Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Студенти навчаються:

 • дослідженню гiдродинамiки та тепломасообмiну в апаратах з активними гідро- та аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
 • методам комп'ютерного моделювання та конструювання обладнання в хімічному машино- та апаратобудуванні;
 • комп'ютерному 3D моделюванню комплексів промислових об'єктів;
 • технології та обладнання хімічного машино-апаратобудування;
 • проектуванню та обслуговуванню технологічних ліній та комплексів для отримання
  хімічних продуктів або будівельних матеріалів;
 • техніці та технологіям одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
 • технологіям регенерації та утилізації вторинних ресурсів, біопаливним технологіям.

Перспективи працевлаштування:

 • на хімічних та машинобудівних підприємствах;
 • на підприємствах харчової, біохімічної та фармацевтичної галузей промисловості;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів;
 • фахівець з консультацій щодо розвитку та модернізації підприємств, а також з розробки нових видів хімічного устатковання;
 • у фірмах з продажу та сервісних центрах з ремонту технологічного обладнання;
 • у державних установах з екологічного та санітарного нагляду.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма /Аспірантура

 

142 Енергетичне машинобудування

Освітня програма: Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

Студенти навчаються:

 • розраховувати та проектувати високоефективне холодильне обладнання, теплові насоси, системи вентиляції та кондиціювання повітря;
 • володіти сучасними комп'ютерними технологіями 3D проектування та розрахунку енергетичного і складного теплообмінного обладнання (ANSYS CFX, Autodesk, SolidWorks, ProEngineer тощо);
 • сучасних методів використання енергозберігаючих технологій у холодильній техніці

Випускники опановують професії:

 • спеціаліста з енергетики;
 • інженера-механіка;
 • фахівця з холодильної техніки;
 • спеціаліста з систем опалення;
 • менеджера проєктів;
 • техніка з кондиціонування;
 • тренера з навчання;
 • сервіс-інженера.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма

 

Освітня програма: Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Студенти навчаються:

 • розрахунку, проектування та технології виготовлення компресорних та вакуумних агрегатів;
 • володіти сучасними комп'ютерними технологіями 3D проектування та розрахунку енергетичного обладнання (ANSYS CFX, Autodesk, SolidWorks, ProEngineer тощо);
 • проходять практику на підприємствах, за сучасними стандартами галузі,
  та мають можливість пройти стажування у провідних навчальних закладах Європи і світу;
 • сучасним методам використання енергозберігаючих технологій.

Випускники опановують професії:

 • спеціаліста з енергетики;
 • інженера-механіка;
 • фахівця з холодильної техніки;
 • спеціаліста з систем опалення;
 • менеджера проєктів;
 • техніка з кондиціонування;
 • тренера з навчання;
 • сервіс-інженера.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма

 

144 Теплоенергетика

Освітня програма: Енергетичний менеджмент

Студенти навчаються:

 • проводити всі види енергетичних аудитів;
 • впроваджувати системи енергетичного менеджменту на підприємствах усіх галузей економіки та приватних домогосподарствах;
 • аналізувати ефективність використання різних видів енергоносіїв;
 • розробляти та реалізовувати інформаційно-організаційні та технічні заходи, спрямовані на ефективне використання енергоресурсів;
 • приймати участь в сертифікації виробництв щодо викидів парникових газів.

Випускники успішно працюють:

 • фахівцями з енергетичного менеджменту в усіх галузях економіки;
 • спеціалістами з надання консалтингових послуг у галузі енергозбереження;
 • консультантами з постачання та реклами енергозберігаючих технологій та устатковання;
 • енергоменеджерами з аналізу ефективності розробок на підприємствах
  усіх галузей економіки;
 • аудиторами з:
  енергетичної сертифікації будівель та інженерних систем, виробництв, транспорту та послуг;
  сертифікації систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів та національних стандартів;
  сертифікації виробництв щодо викидів парникових газів.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма

 

 

183 Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Студенти навчаються:

 • розробляти оптимальні форми управління екологічною безпекою на всіх етапах виробництва в різних галузях народного господарства;
 • розробляти, удосконалювати та проектувати технологічні схеми захисту і відновлення навколишнього середовища;
 • оцінювати вплив на стан і динаміку компонентів навколишнього середовища, його фізико-математичне моделювання;
 • досліджувати небезпечні природні явища та попереджати екологічні ризики;
 • розробляти проєктну документацію та проводити розрахунки параметрів технологічного обладнання для нормалізації впливу на навколишнє середовище.

Випускники успішно працюють:

 • фахівцями відділів охорони навколишнього середовища державних адміністрацій і міських органів самоврядування;
 • інженерами та керівниками організацій, що контролюють стан довкілля;
 • інженерами та керівниками конструкторських, проектних і експертних організацій;
 • фахівцями науково-дослідних установ;
 • фахівцями відділів охорони навколишнього середовища підприємств різних галузей промисловості;
 • системними аналітиками-екологами тощо.

Бакалаврська програма / Магістерськіа програма /Аспірантура

 

 

 

 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]