Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Друк

На виконання наказу  ректора від 13.11.2015 року №1023-І «Про створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» призначити персональний склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Ради:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Вчений секретар Ради:
ст. викл. каф. ПОХНВ Острога Р.О.

Технічний секретар Ради:
доц. каф. ПГМ Хованський С.О.

Члени Ради:
доц Гусак О.Г., декан ф-ту ТеСЕТ
доц. Савченко Є.М., перший заступник декана ф-ту ТеСЕТ
доц. Івченко О.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ із заочного і дистанційного навчання
проф. Ковальов І.О., зав. каф. ПГМ
доц. Загорулько А.В., зав. каф. ЗМіДМ
проф. Залога В.О., зав. каф. ТМВІ
проф. Склабінський В.І., зав. каф. ПОХНВ
проф. Пляцук Л.Д., зав. каф. ПЕ
проф. Дядюра К.О., зав. каф. ПМіТКМ
доц. Ванєєв С.М., зав. каф. ТТФ
доц. Большаніна С.Б., зав. каф. ТПХ
доц. каф. ПГМ Кулініч С.П.
пров. фахівець. каф. ЗМіДМ Лісовенко Д.В.
доц. каф. ТМВІ Євтухов А.В.
доц. каф. ПЕ Трунова І.О.
доц. каф. ПМіТКМ Дегула А.І.
ст. викл. каф. ТТФ Козін В.М.
доц. каф. ТПХ Ліцман Ю.В.
студ. декан ф-ту ТеСЕТ Тарасенко Є.А.
заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчальної роботи Гончаров Р.І.

П Л А Н
роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯСП)
факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ
на 2019-2020 навчальний рік

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

1. Формування освітніх програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

2. Затвердження робочих програм за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» на 2019-2020 навчальний рік.

Серпень 2019

Колісніченко Е.В.

2

1. Підходи до формування робочих програм та силабусів для навчальних дисциплін за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»

Жовтень 2019

Совенко Н.В.

2. Про порядок підготовки звітів зі змішаної форми навчання»

Хованський С.О.

3. Затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2020-2021 навчального року

Колісніченко Е.В.

3

Затвердження каталогів вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки на 2020-2021 навчальний рік

Грудень 2019

Колісніченко Е.В.

4

Про проведення опитування студентів щодо зацікавленості в академічній мобільності

Січень 2020

Іванов В.О.

5

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньою програмою «Комп’ютерна механіка» (спеціальність 131 «Прикладна механіка») другого освітнього рівня

Лютий 2020

Загорулько А.В.

2. Особливості формування навчальних планів 2020 року прийому денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Колісніченко Е.В.,

Івченко О.В.

6

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

Квітень 2018

Ступін Б.А.

7

1. Аналіз результатів роботи РЯСП за 2019-2020 н. р.

2. План роботи РЯСП на 2020-2021 н. р.

Червень

2018

Савченко Є.М.

Колісніченко Е.В.