Кафедра прикладної екології PDF Друк e-mail
Субота, 22 січня 2011, 19:50
image

Веде підготовку фахівців у галузі екології за напрямом 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання як на безкоштовній держбюджетній, так і на комерційній основі.

Рівень підготовки випускників дозволяє їм працювати на промислових пiдприємствах, у мiських службах, установах та органiзацiях у складi вiддiлiв та служб, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, конструкторських та проектних органiзацiях, в науково-дослiдних закладах та академiчних iнститутах.

Професорсько-викладацький склад кафедри займається не тільки навчанням студентів-екологів, а й веде викладання нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Екологія», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». За вказаними дисциплінами неодноразово були зайняті призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах .

Підготовка фахівців з даного профілю дозволить забезпечити кадрову потребу Сумської області та частково інших областей України, а також країн близького зарубіжжя.

Кафедру очолює Пляцук Леонід Дмитрович – доктор технічних наук, професор, академік інженерної Академії України, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, член НМК з цивільної безпеки МОН України, голова спеціалізованої вченої ради К 55.01.04 за спеціальностями 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» та 21.06.01 «Екологічна безпека».

Склад кафедри

На кафедрі “Прикладна екологія” Сумського державного університету працюють 2 професори, 3 академіка, 14 доцентів та асистенти.

 

Всебічну підготовку студентів, підвищення їх інтелектуального рівня забезпечують педагогічні кадри університету з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін. Підготовка ведеться згідно із затвердженими навчальними планами та програмами. Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, підтримують та налагоджують подальші дружні та робочі зв’язки з країнами близького та дальнього зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

Історія кафедри >>

Науково-дослідна робота

На кафедрі прикладної екології виконується науково-дослідна робота за такими напрямками:

 1. Визначення антропогенного навантаження на екотопи Сумського Придніпров‘я та розробка шляхів його зниження (науковий керівник – д.т.н., професор, академік інженерної Академії України, Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності Пляцук Леонід Дмитрович).
 2. Розробка високоефективного масообмінного обладнання для створення маловідходних технологій зниження (науковий керівник – д.т.н., професор, академік інженерної Академії України, Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності Пляцук Леонід Дмитрович).
 3. Екологічні проблеми хімічної технології. Розробка прогресивних технологій і обладнання хімічних виробництв (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри прикладної екології Васькін Роман Анатолійович).
 4. Ресурсозберігаючі технології, утилізація відходів підприємств (науковий керівник – к.х.н., доцент кафедри прикладної екології Будьоний Олександр Петрович).
 5. Дослідження та розробка методів активного навчання іноземних студентів на основі вивчення однієї дисципліни (науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри прикладної екології Шевченко Сергій Миколайович).
 6. Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості (науковий керівник - д.т.н., професор, академік інженерної Академії України, Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності Пляцук Леонід Дмитрович).

Госпдоговірні тематики:

 1. Вивчення озера Чеха, його водного режиму (наукові керівники – к.г.н., доцент кафедри прикладної екології Тюленєва Валентина Олексіївна, к.п.н., доцент кафедри прикладної екології Шевченко Сергій Миколайович)
 2. Інвентаризація промислових відходів Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» (науковий керівник – д.т.н., професор, академік інженерної Академії України, Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності Пляцук Леонід Дмитрович).
 3. Надання консалтингових послуг по розробці Проекту спільного впровадження, розробка концепції Проекту спільного впровадження (PIN) на ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» та підготування документів, у яких обґрунтовується обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри прикладної екології Лазненко Дмитро Олексійович)

За останні 5 років викладачами кафедри прикладної екології опубліковано 7 навчальних посібників, 68 статті у фахових виданнях, що входять у перелік Вищої атестаційної комісії України, отримано 16 патентів України на винахід. Результати наукових досліджень доповідались на 16 міжнародних і республіканських науково-технічних конференціях.

Навчальний процесс

В Україні, як і в інших країнах, переважна більшість виробництв потребує забезпечення екологічного супроводження, яке містить широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів та способів їх реалізації. Все це сприяє вибору напрямів підготовки фахівців.

Вимоги до професійних якостей фахівців вироблялися десятиріччями. Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень та збільшення кількості екологічних аварій та катастроф техногенного характеру еколог повинен володіти широким спектром академічної, інженерної та професійної освіти. Потік науково-технічної інформації зростає у величезних масштабах і умістити його в обмежені часом рамки навчання дуже складно. Наш підхід полягає в тому, щоб максимально об’єднати цілісне сприйняття об‘єктів вивчення – стану навколишнього середовища, технологій основних виробничих процесів, їх розробку та проектування, а також максимальну широту інформації, що подається, про спеціальні знання, необхідні для фахівця-еколога. Поєднання таких вимог визначається як:

 • фундаментальні знання з фізики, хімії, біології природних явищ, глобальних екосистем (атмосфера, гідросфера, літосфера) та космосу;
 • технологія та техніка і здатність їх динамічного розвитку, формування інженерних знань;
 • вміння самостійно формувати та розв’язувати інженерні завдання, прогнозувати екологічну обстановку з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, природних катаклізмів на життєдіяльність людини та антропогенних катастроф на довкілля;
 • використання вимірювально-інформаційних систем, створення та обслуговування систем моніторингу та контроль параметрів навколишнього середовища.

Навчально-виховний процес базується на освітньо-кваліфікаційній програмі. Кафедрою прикладної екології розроблені навчально-методичні посібники, вказівки, рекомендації, дидактичний матеріал, що забезпечує організацію навчального процесу на високому рівні.

Особлива роль в підготовці фахівців-екологів відводиться спеціалізаціям, вибір яких визначається індивідуальними договорами з промисловими підприємствами та екологічними службами. Методичне забезпечення та розроблені курси дозволяють кафедрі здійснювати підготовку студентів за такими спеціалізаціями:

 • урбоекологія;
 • екологія хімічних виробництв;
 • екологія лісового та заповідного господарства.

Навчальні дисципліни спеціальності „Прикладна екологія”, що викладаються на кафедрі >>

Методичне забезпечення

Кафедра має високий рівень методичного забезпечення. Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, довідковою літературою, навчально-методичною документацією та іншими інформаційними матеріалами у друкованому вигляді та на електронних носіях.

На кафедрі працює методичний кабінет (Ц 204а), де зібрані навчальні посібники і методичні вказівки з дисциплін, що викладаються. Відповідальний - Момотенко Петро Миколайович.

Перелік навчально-методичної літератури, що розроблена викладачами кафедри >>

Методичні вказівки кафедри “Прикладна екологія”, які видані у видавництві СумДУ. 22

Міжнародне співробітництво

Кафедра підтримує наукові зв'язки з деякими університетами і ВНЗ України, Росії, а також далекого зарубіжжя. На кафедрі на основі цільової підготовки та в аспірантурі проходили навчання громадяни Іраку, Непала, Іорданії тощо.

Викладачі, наукові співробітники та аспіранти кафедри “Прикладна екологія” беруть участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, що проходять у Казахстані, Польщі, Росії, Чехії.

Викладачами кафедри протягом 2008 – 2011 років ведеться плідна робота за програмою норвезько-українського співробітництва

Лабораторії кафедри

Кафедра прикладної екології має комплекс наукових та навчальних лабораторiй, оснащених сучасними приладами та установками:

 • лабораторiя бiохiмiчних дослiджень;
 • лабораторiя атомно-абсорбцiйного аналiзу, до складу якої входять прилади С-115, С-600 та iншi;
 • лабораторiя мiкроструктурного аналiзу речовин, оснащена мiкроскопами ПЕМ-100, РЕМ-102С, ВУП-5, мас-спектрометрами МХ 73-04-А;
 • лабораторiя роздiлення багатокомпонентних сумiшей, оснащена лабораторною ректифiкацiйною колоною;
 • лабораторiя очистки газiв, що вiдходять, оснащена стендовою установкою масообмiнного аппарату
 • лабораторія електрохімічної очистки стічних вод, оснащена лабораторною електрокоагуляційною установкою.

Вже багато років кафедра прикладної екології успішно співпрацює зі своїми філіалами: Управлінням екології та природних ресурсів у Сумській області, Державною екологічною інспекцією в Сумській області, комунальним підприємством “Міськводоканал”, відкритим акціонерним товариством “SELMІ”, відкритим акціонерним товариством “Сумихімпром”, Сумським державним науково-дослідним інститутом “МІНДІП”.

Матеріальне забезпечення цих філіалів дозволяє студентам на практиці відпрацьовувати отримані теоретичні знання, підвищувати свій рівень, опановуючи сучасні методи екологічного контролю за станом навколишнього середовища (контроль забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери). Студенти оволодівають навичками проведення екологічної експертизи підприємств, екологічного аудиту та менеджменту та застосування на практиці правових норм екологічного законодавства України, знайомитися з технікою, необхідною для проведення екологічного контролю, та проводити лабораторні роботи на підприємствах.

Контакти

Місцезнаходження: ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон:
+380 (542) 33-12-05

Поштова адреса:
кафедра ПЕК, Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Останнє оновлення на Понеділок, 05 вересня 2011, 21:29